Fotovoltaika je krokem kupředu


Fotovoltaické panely na stÅ™echu Elektrocentrály se zaÄaly šířit mezi lidmi pÅ™ed nÄ›kolika desítkami let. StaÄí k tomu vhodný sklon a poloha Äásti stÅ™echy, umístÄ›né smÄ›rem k jihu Äi jihozápadu. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie a nejasné budoucnosti s ohledem na dodávku a distribuci energií je fotovoltaika dobrým krokem kupÅ™edu.

panely na střeše

Být sobÄ›staÄný a nezávislý je v tomto ohledu klíÄové pro celou Å™adu staveb, z nichž nÄ›které se nachází v rekreaÄních oblastech. Žijí tu lidé, kteří vytváří urÄité komunity a zázemí s pÄ›stováním vlastních potravinových zdrojů a žijí oddÄ›lenÄ› od běžného západního svÄ›ta, a v mnoha ohledech i zdravÄ›jším životem v souladu s přírodou. Patří sem napÅ™. rodinné farmy, komunitní pÄ›stování obilovin, luÅ¡tÄ›nin, ovoce a zeleniny a jejich zpracování s cílem dodávat na trh jak suroviny, tak i ekologické produkty v BIO kvalitÄ›.

solární panel

A co mobilní domy

CeloroÄnÄ› obyvatelné mobilní domy jsou koncipovány jako dÅ™evostavby. Mají zateplené vÅ¡echny Äásti vÄetnÄ› stÅ™eÅ¡ní konstrukce a právÄ› zde je možné nainstalovat i solární Äi fotovoltaické panely. SobÄ›staÄnost je pro mnohé nadÅ¡ence tohoto způsobu bydlení klíÄová, mobilní dÅ™evostavby se Äastokrát staví v místech, kde nejsou zavedené inženýrské sítÄ›. VytápÄ›ní dÅ™evem, vlastní studna, solární ohÅ™ev vody a fotovoltaika nejsou u tÄ›chto objektů niÄím výjimeÄným.

Fotovoltaické panely se uplatní i v zahrádkářských koloniích, kde by byl velký problém zavést plyn i elektÅ™inu, panel umístÄ›ný na zahradní chatce spolu s vlastním zdrojem vody a pÅ™itápÄ›ním dÅ™evem poskytuje dostateÄný komfort lidem, kteří tu tráví mnoho volného Äasu.

Cenové kalkulace tÄ›chto technologií se odvíjí jednak od poÅ™izovací ceny a dále s ohledem na životnost výrobků a jejich rentabilitu v urÄitém Äasovém horizontu. Máte-li zájem a uvažujete-li o takovém Å™eÅ¡ení i vy, pak se obraÅ¥te na odborníky s konkrétním požadavkem a konzultujte spolu vÅ¡e, co je pro vás zásadní.